دبیرستان دخترانه نیک آهنگ (متوسطه دوره دوم) اداره آموزش و پرورش ناحیه 3 استان اصفهان

بازدید از گلستان شهدای اصفهان

بازدید دانش آموزان نیک آهنگ از گلستان شهدای فیض