دبیرستان دخترانه نیک آهنگ (متوسطه دوره دوم) اداره آموزش و پرورش ناحیه 3 استان اصفهان

المپیاد زیست (سال تحصیلی 99-98)

آزمون نجوم (سال تحصیلی 98-97)

المپیاد زیست (سال تحصیلی 98-97)