دبیرستان دخترانه نیک آهنگ (متوسطه دوره دوم) اداره آموزش و پرورش ناحیه 3 استان اصفهان

افتخارات مدرسه

کسب رتبه دانش آموز روشنک مرادی از ارائه مقاله در دانشگاه اصفهان 

با عنوان "علت ذکر حیات بخش آب در قرآن کریم

کسب رتبه دانش آموز روشنک مرادی از ارائه مقاله در دانشگاه اصفهان 

با عنوان "تطبیق عناصر و ترکیبات موجود در خاک با بدن انسان